Algemene Voorwaarden

(versie 05-2019)

1. Definities

1.1.  Its Training & Advies is een trainingsbureau dat communicatietrainingen op maat verzorgt in opdracht van opdrachtgevers. Its Training & Advies is een Vennootschap onder Firma gevestigd te Gouda en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer KvK 73900737.

1.2.  Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.

1.3.  Overmacht: de onmogelijkheid voor Its Training & Advies of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Its Training & Advies valt.

1.4.  Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Its Training & Advies.

2. Toepassing

2.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Its Training & Advies met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops en projecten in de ruimste zin van het woord.

2.2.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3.  Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte & opdracht

3.1.  Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training, workshop of project,  stuurt Its Training & Advies een offerte aan opdrachtgever. De offerte heeft een geldigheid van 14 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Its Training & Advies en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening en retournering van de offerte door opdrachtgever.

3.2.  Indien Its Training & Advies en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Its Training & Advies, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3.  Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.

4. Annulering

4.1. Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 15 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 15 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.

4.2.  Indien de training, workshop of project in geval van overmacht aan de kant van Its Training & Advies niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Its Training& Advies kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

4.3.  Indien Its Training & Advies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Its Training & Advies gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Betaling

5.1.  Its Training & Advies factureert aan de opdrachtgever voor de betreffende opdracht zoals in de overeenkomst is vastgelegd. Opdrachtgever is verplicht de betaling binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

5.2.  Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Its Training & Advies is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Its Training & Advies redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

6. Auteursrecht

6.1. Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Its Training & Advies. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik met toestemming van Its Training & Advies.

7. Aansprakelijkheid

7.1.  Its Training & Advies verplicht zich haar diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de diensten namens Its Training & Advies door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Its Training & Advies slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de diensten zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Its Training & Advies.

7.2.  Its Training & Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de diensten gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Its Training & Advies.

7.3.  Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Its Training & Advies voor de betreffende opdracht verschuldigd is.

7.4.  Its Training & Advies is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

7.5.  Iedere aansprakelijkheid van Its Training & Advies is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Its Training & Advies wordt uitbetaald.

7.6.  Its Training & Advies zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid

8.1.  Its Training & Advies behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.

8.2.  Its Training & Advies staat persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

8.3.  Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

9. Klachten

9.1.  Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Its Training & Advies, Sparreweg 31, 2803 JS Gouda.

9.2.  Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever..